Chuyến đến nội dung chính

7. Sau khi đến sân bay tại Nhật, làm thế nào để nhận SIM?