Chuyến đến nội dung chính

4. MNP là gì? Thủ tục chuyển mạng giữ số sang dịch vụ JP SMART CALL của DX HUB là như thế nào?