Chuyến đến nội dung chính

1. Tôi có phải trả lại sim sau khi hủy hợp đồng hay không?