Chuyến đến nội dung chính

4. Tôi đã quên thanh toán trong một vài tháng và nhận được thông báo bị hủy dịch vụ. Bạn có thể kích hoạt lại nó sau khi tôi hoàn thành tất cả các khoản thanh toán đang chờ xử lý không?