Chuyến đến nội dung chính

3. Tôi có thể thay đổi dịch vụ thẻ sim từ JP SMART DATA ➞ JP SMART CALL không?