Chuyến đến nội dung chính

5. Sau khi dùng hết dung lượng trong tháng, tôi có thể tiếp tục truy cập mạng hay không?