Chuyến đến nội dung chính

11. Điện thoại của tôi không hiển thị cột sóng sau khi lắp sim vào. Tôi phải làm sao?