Chuyến đến nội dung chính

8. Các cuộc gọi thực hiện qua ứng dụng Cloud Softphone không ổn định. Nhiều lúc tôi không nhận được cuộc gọi đến mà chỉ thấy thông báo gọi nhỡ.