Chuyến đến nội dung chính

4. Khi tôi cố đăng nhập vào Ứng dụng Cloud Softphone, đã xảy ra lỗi "Downloading external provisioning". Tôi nên làm gì?