Chuyến đến nội dung chính

3. Làm thế nào để thay đổi thông tin địa chỉ và cập nhật ảnh tài liệu xác minh danh tính (hộ chiếu/thẻ cư trú)?