Chuyến đến nội dung chính

9. Cách thanh toán chi phí ban đầu khi không có thẻ Smart Pit?