Chuyến đến nội dung chính

4. Tôi đang sử dụng thẻ sim gọi miễn phí 10 phút. Tôi có thể lấy lại tiền đặt cọc sau khi hoàn thành chấm dứt hợp đồng không?