Chuyến đến nội dung chính

2. Tôi mới nhận được thẻ Sim và đã thử lắp vào nhiều máy điện thoại nhưng nó đều không hoạt động. Tôi có thể nhận Sim khác không?