Chuyến đến nội dung chính

3. Tôi phải làm gì để hủy hợp đồng dịch vụ?