Chuyến đến nội dung chính

5. Tôi có cần cài đặt lại sim sau khi thay đổi dịch vụ thẻ sim (DATA➞CALL) hay không?