Chuyến đến nội dung chính

2. Làm cách nào để nâng cấp gói SMART DATA từ "Data only" lên "Data + Gọi thoại 050"?