Chuyến đến nội dung chính

7. Cách mở khóa "Dịch vụ hạn chế cước gọi 2000 yên" ?