Chuyến đến nội dung chính

16. Tôi có thể nhận hóa đơn tiền điện thoại bằng giấy gửi qua đường bưu điện (hoặc hóa đơn điện tử có dấu đỏ) không?