Chuyến đến nội dung chính

15. Hóa đơn thanh toán "Chi phí ban đầu" của tôi đã bị quá hạn. Tôi có cần phải đăng ký lại từ đầu hay không?