Chuyến đến nội dung chính

14. Tôi sẽ không ở Nhật vào thời gian thanh toán chi phí hằng tháng. Liệu công ty có thể xuất hóa đơn sớm trước ngày 25 để tôi trả trước được không?