Chuyến đến nội dung chính

12. Tôi có thể thay đổi phương thức thanh toán không?