Chuyến đến nội dung chính

11. Tôi không thể thanh toán tại cửa hàng tiện lợi. Tại sao vậy?