Chuyến đến nội dung chính

3. Chi phí ban đầu tôi cần thanh toán khi đăng ký bao gồm những gì?