Chuyến đến nội dung chính

2. Khuyến mại "miễn phí tháng đầu" tức là miễn phí những chi phí nào?