Chuyến đến nội dung chính

8. Vì sao tôi bị tính phí SMS quốc tế khi không nhắn tin cho bất kỳ số điện thoại ở nước ngoài nào?