Chuyến đến nội dung chính

7. Tôi có thể hủy dịch vụ nhắn tin SMS của JP SMART DATA sim không?