Chuyến đến nội dung chính

1. Tôi có thể thanh toán bằng thẻ tiền mặt ngân hàng (cash card) không?