Chuyến đến nội dung chính

6. Tôi có thể nhận hàng tại địa chỉ khác với thông tin được đăng ký trong hồ sơ hay không?