Chuyến đến nội dung chính

1. Thời gian vận chuyển là bao lâu kể từ khi tôi hoàn thành đăng ký?