Chuyến đến nội dung chính

5. Tôi có thể đăng ký được mấy hợp đồng thẻ sim dưới tên của mình?