Chuyến đến nội dung chính

4. Tôi có thể đăng ký được mấy hợp đồng thẻ sim dưới tên của mình?