Chuyến đến nội dung chính

3. Nếu không cư trú tại Nhật, liệu tôi có thể đăng ký với Hộ chiếu của mình được không?