Chuyến đến nội dung chính

6. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không thanh toán hóa đơn hằng tháng đúng hạn?