Chuyến đến nội dung chính

5. Tôi có phải thanh toán hóa đơn của tháng mà mình không sử dụng dịch vụ hay không?