Chuyến đến nội dung chính

6. Tình trạng đơn đăng ký của tôi hiện thị "Thông tin cá nhân chưa đầy đủ/審査NG". Có nghĩa là gì?