Chuyến đến nội dung chính

3. Dưới 18 tuổi có thể đăng ký dịch vụ JP SMART SIM hay không?