Chuyến đến nội dung chính

2. Tôi có thể tìm mua JP SMART SIM ở bất kỳ cửa hàng điện thoại nào không?